เกี่ยวกับเรา สายด่วน 1300
 
เกี่ยวกับเรา สายด่วน 1300 และโครงสร้าง
 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

 • สายด่วน 1300 ตลอด24 ชั่วโมง 7 วัน
 • ได้รับรางวัล GECC ศูนย์ราชการ สะดวก
 • วิสัยทัศน์เป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ตรงตามสภาพปัญหา
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300
 • เป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ปัญหาสังคมทุกประเภทให้บริการทั่วประเทศไทย
 • ให้บริการสายด่วน 1300 รับแจ้งและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมเบื้องต้นประสานส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เฝ้าระวังปัญหาสังคมผ่านสื่อและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตร คู่มือการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับกระบวนการรับแจ้ง และคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม
 • Social Assistance Center Hotline 1300
 • Social Assistance Center Hotline 1300 is Availble around the clock.
 • Get award from Government Easy Contact Center : GECC
 • Vision is a channel for people accesses to Ministry of social development and human security and relevant agencies quickly and directly
 • Social Assistance Center Hotline 1300 is a consultation centre for all kind of social problems though nationwide service.
 • Social Assistance Center provide a Hotline 1300 service which is an emergency line for case notification and providing social assistance to people who are facing social problems or difficulties at initial stage before transferring them to relevant agencies, private sectors, and local community organization.
 • Social Assistance Center is a surveillance centre for social problems though social media. 
 • Social Assistance Center will develop knowledge management , curriculum and a manual for consultation via phone and identify standard of operation procedures.
 • Social Assistance Center will develop information Technology System on case notification and protection for people who are facing social problems.