เกี่ยวกับเรา สายด่วน 1300
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประชุมคณะที่ปรึกษาการพัฒนางานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนพื้นฐานเพศ ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาการพัฒนางานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนพื้นฐานเพศ ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่มีความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ ทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา ต่อแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องชมนภา โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ